Program „Comenius – Partnerskie projekty szkół”

Regulamin uczestnictwa
w projekcie
Animals in arts
and nature

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu w okresie od 01.09.2013 do 31.07.2015r.
 2. Projekt finansowany jest z Środków Unii Europejskiej.
 3. Głównym celem projektu jest poznanie i zrozumienie warunków życia koniecznych dla pomyślnej egzystencji zwierząt, charakterystycznych dla państw europejskich biorących udział w projekcie. Ponad to realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy umiejętności czytania i pisania, poprawy umiejętności twórczych i informatycznych, rozwijania świadomości uczniów ich kulturalnego dziedzictwa w kontekście europejskim.
 1. Partnerami ZSP nr 1 w Raciborzu są:
 • Szkoła Paul-Moor-Schule z Berlina ( Niemcy)
 • Szkoła Fairfields Primary School z Basingstoke ( Wielka Brytania)
 • Szkoła Jose Relvas z Alparca ( Portugalia)
 • Szkoła Osterodskolan ( Szwecja)
 • Szkoła Ecole Elementarie Mixte z Paryża ( Francja)
 • Szkoła Emel Sevgi Taner Ortaokulu z Antalya ( Turcja).
 1. Językiem wiodącym projektu jest język angielski.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania podjęte podczas realizacji projektu obejmą m.in.:

 1. Edukację uczniów dotyczącą problematyki projektu poprzez:
 • Zgromadzenie i przetłumaczenie na język angielski utworów poetyckich przedstawiających zwierzęta
 • Zaprezentowanie zwierząt w dowolnej formie (np. prace plastyczne, prace techniczne, fotografie, prezentacje multimedialne, teatrzyk, piosenka) jako rezultatu końcowego projektu
 1. Nawiązanie kontaktu uczniów ze szkół partnerskich poprzez wymianę listowną, jak również dzielenie się doświadczeniami ( np. przy pomocy platformy promującej współpracę szkół).
 2. Terminy mobilności:
 • Pierwsze spotkanie partnerskie – Szwecja 23.10 – 25.10.2013r.
 • Wizyta w Turcji – marzec 2014r.
 • Wizyta w Fairfields Primary School w Basingstoke – czerwiec 2014r.
 • Wizyta partnerów z Turcji, Niemiec, Portugali, Szwecji, Francji i Anglii w Raciborzu – wrzesień 2014.
 • Spotkanie w Ecole Elementarie Mixte w Paryżu – grudzień 2014r.
 • Wizyta w Portugalii – marzec 2015r.
 • Wizyta zamykająca współpracę europejską w Niemczech – czerwiec 2015r.
 1. Opracowanie produktów końcowych projektu i zaprezentowanie ich społeczności lokalnej. Produktem końcowym projektu będzie:
 • Prezentacja prac uczniów (np. prace plastyczne, prace techniczne, fotografie, prezentacje multimedialne, teatrzyk, piosenka, album).

ZASADY  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie powinni zgłosić się do koordynatora projektu w celu zgłoszenia swojej chęci udziału w projekcie.
 2. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie:
 • Motywacja ucznia do udziału w projekcie
 • Wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w projekcie.
 • Aktywność ucznia w realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 • Znajomość języka angielskiego
 • Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji.
 1. Po zakwalifikowaniu ucznia do projektu jego rodzice zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.
 2. Uczeń składa zgodę rodziców u koordynatora projektu.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Uczestnik projektu powinien:
 • terminowo wykonywać zadania przydzielone w projekcie.
 • tworzyć i opracowywać materiały niezbędne do realizacji poszczególnych działań.
 • promować projekt wśród społeczności szkolnej.
 • zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać o dobre imię szkoły.

 

ZASADY REZYGNACJI  Z  UDZIAŁU  W PROJEKCIE

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

 1. W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 1. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius Partnerskie Projekty Szkół”

Dyrektor szkoły:
mgr Jolanta Cyran

Koordynator projektu:
mgr Joanna Łyko-Dominik

Skip to content